xmAppKey property Null safety

String? xmAppKey
@JsonKey(name: 'KEY_XM_APP_KEY'), final

Xiaomi push appKey

Implementation

@JsonKey(name: 'KEY_XM_APP_KEY')
final String? xmAppKey;