mzAppKey property Null safety

String? mzAppKey
@JsonKey(name: 'KEY_MZ_APP_KEY'), final

Meizu push appKey

Implementation

@JsonKey(name: 'KEY_MZ_APP_KEY')
final String? mzAppKey;