oppoAppKey property Null safety

String? oppoAppKey
@JsonKey(name: 'KEY_OPPO_APP_KEY'), final

OPPO push appKey

Implementation

@JsonKey(name: 'KEY_OPPO_APP_KEY')
final String? oppoAppKey;