NERtc iOS SDK  V5.3.1
属性 | 所有成员列表
NERtcVideoWatermarkConfig类 参考

视频水印设置,目前支持三种类型的水印,但只能其中选择一种水印生效。 更多...

#import <NERtcEngineBase.h>

类 NERtcVideoWatermarkConfig 继承关系图:

属性

NERtcVideoWatermarkType watermarkType
 视频水印类型。 更多...
 
NERtcVideoWatermarkImageConfigimageWatermark
 图片水印配置,watermarkType = kNERtcVideoWatermarkTypeImage 时生效。 更多...
 
NERtcVideoWatermarkTextConfigtextWatermark
 文字水印配置,watermarkType = kNERtcVideoWatermarkTypeText 时生效。 更多...
 
NERtcVideoWatermarkTimestampConfigtimestampWatermark
 时间戳水印配置,watermarkType = kNERtcVideoWatermarkTypeTimeStamp 时生效。 更多...
 

详细描述

视频水印设置,目前支持三种类型的水印,但只能其中选择一种水印生效。

属性说明

◆ imageWatermark

- (NERtcVideoWatermarkImageConfig*) imageWatermark
readwritenonatomicstrong

图片水印配置,watermarkType = kNERtcVideoWatermarkTypeImage 时生效。

◆ textWatermark

- (NERtcVideoWatermarkTextConfig*) textWatermark
readwritenonatomicstrong

文字水印配置,watermarkType = kNERtcVideoWatermarkTypeText 时生效。

◆ timestampWatermark

- (NERtcVideoWatermarkTimestampConfig*) timestampWatermark
readwritenonatomicstrong

时间戳水印配置,watermarkType = kNERtcVideoWatermarkTypeTimeStamp 时生效。

◆ watermarkType

- (NERtcVideoWatermarkType) watermarkType
readwritenonatomicassign

视频水印类型。


该类的文档由以下文件生成: