NIMSDK-AOS  9.16.3
Public 成员函数 | 静态 Public 成员函数 | Public 属性 | 所有成员列表
com.netease.nimlib.sdk.team.constant.VerifyTypeEnum 枚举类型参考

申请加入群组时的验证类型 更多...

Public 成员函数

 VerifyTypeEnum (int value)
 
int getValue ()
 

静态 Public 成员函数

static VerifyTypeEnum typeOfValue (int value)
 

Public 属性

 Free =(0)
 可以自由加入,无需管理员验证 更多...
 
 Apply =(1)
 需要先申请,管理员统一方可加入 更多...
 
 Private =(2)
 私有群,不接受申请,仅能通过邀请方式入群 更多...
 

详细描述

申请加入群组时的验证类型

在文件 VerifyTypeEnum.java6 行定义.

构造及析构函数说明

◆ VerifyTypeEnum()

com.netease.nimlib.sdk.team.constant.VerifyTypeEnum.VerifyTypeEnum ( int  value)

在文件 VerifyTypeEnum.java26 行定义.

成员函数说明

◆ getValue()

int com.netease.nimlib.sdk.team.constant.VerifyTypeEnum.getValue ( )

在文件 VerifyTypeEnum.java39 行定义.

◆ typeOfValue()

static VerifyTypeEnum com.netease.nimlib.sdk.team.constant.VerifyTypeEnum.typeOfValue ( int  value)
static

在文件 VerifyTypeEnum.java30 行定义.

类成员变量说明

◆ Apply

com.netease.nimlib.sdk.team.constant.VerifyTypeEnum.Apply =(1)

需要先申请,管理员统一方可加入

在文件 VerifyTypeEnum.java16 行定义.

◆ Free

com.netease.nimlib.sdk.team.constant.VerifyTypeEnum.Free =(0)

可以自由加入,无需管理员验证

在文件 VerifyTypeEnum.java11 行定义.

◆ Private

com.netease.nimlib.sdk.team.constant.VerifyTypeEnum.Private =(2)

私有群,不接受申请,仅能通过邀请方式入群

在文件 VerifyTypeEnum.java21 行定义.


枚举说明文档从下列文件生成: