NIM Unity SDK  V2.4.2
NIM.Robot.IElement接口 参考
类 NIM.Robot.IElement 继承关系图:
NIM.Robot.Image NIM.Robot.Link NIM.Robot.Text

该接口的文档由以下文件生成: