NIM Unity SDK  V2.4.2
Public 成员函数 | 所有成员列表
NIM.TalkNativeMethods类 参考

Public 成员函数

static void nim_talk_send_msg ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string jsonMsg, [MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string jsonExtension, UploadFileCallback cb, IntPtr userData)
 
static void nim_talk_stop_send_msg ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string jsonMsg, [MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string jsonExtension)
 
static void nim_talk_reg_ack_cb ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string jsonExtension, IMMessageArcCallback cb, IntPtr user_data)
 
static void nim_talk_reg_receive_cb ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string jsonExtension, IMReceiveMessageCallback cb, IntPtr user_data)
 
static void nim_talk_reg_receive_msgs_cb ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string json_extension, IMReceiveMessageCallback cb, IntPtr user_data)
 
static void nim_talk_reg_notification_filter_cb ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string json_extension, NIMTeamNotificationFilterFunc cb, IntPtr user_data)
 
static IntPtr nim_talk_create_retweet_msg ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string src_msg_json, [MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string client_msg_id, NIMSessionType retweet_to_session_type, [MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string retweet_to_session_id, [MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string msg_setting, long timetag)
 
static IntPtr nim_talk_recall_msg ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string msg_json, [MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string notify, [MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string json_extension, nim_talk_recall_msg_func cb, IntPtr user_data)
 
static void nim_talk_reg_recall_msg_cb ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string json_extension, nim_talk_recall_msg_func cb, IntPtr user_data)
 
static IntPtr nim_talk_get_attachment_path_from_msg ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))]string json_msg)
 
static void nim_talk_reg_receive_broadcast_cb ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))] string json_extension, nim_talk_receive_broadcast_cb_func cb, IntPtr user_data)
 
static void nim_talk_reg_receive_broadcast_msgs_cb ([MarshalAs(UnmanagedType.CustomMarshaler, MarshalTypeRef=typeof(NimUtility.Utf8StringMarshaler))]string json_extension, nim_talk_receive_broadcast_cb_func cb, IntPtr user_data)
 

该类的文档由以下文件生成: