NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.RtcVideoWatermarkConfig 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.RtcVideoWatermarkConfig,包括所有继承而来的类成员

imageWatermarksnertc.RtcVideoWatermarkConfig
textWatermarksnertc.RtcVideoWatermarkConfig
timestampWatermarknertc.RtcVideoWatermarkConfig
watermarkTypenertc.RtcVideoWatermarkConfig