NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.RtcVideoCorrectionConfiguration 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.RtcVideoCorrectionConfiguration,包括所有继承而来的类成员

bottomLeftnertc.RtcVideoCorrectionConfiguration
bottomRightnertc.RtcVideoCorrectionConfiguration
canvasHeightnertc.RtcVideoCorrectionConfiguration
canvasWidthnertc.RtcVideoCorrectionConfiguration
enableMirrornertc.RtcVideoCorrectionConfiguration
topLeftnertc.RtcVideoCorrectionConfiguration
topRightnertc.RtcVideoCorrectionConfiguration