NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.RtcVideoConfig 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.RtcVideoConfig,包括所有继承而来的类成员

bitratenertc.RtcVideoConfig
cropModenertc.RtcVideoConfig
degradationPreferencenertc.RtcVideoConfig
frameratenertc.RtcVideoConfig
heightnertc.RtcVideoConfig
maxProfilenertc.RtcVideoConfig
minBitratenertc.RtcVideoConfig
minFrameratenertc.RtcVideoConfig
mirrorModenertc.RtcVideoConfig
orientationModenertc.RtcVideoConfig
widthnertc.RtcVideoConfig