NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.RtcSpatializerRoomProperty 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.RtcSpatializerRoomProperty,包括所有继承而来的类成员

materialnertc.RtcSpatializerRoomProperty
reflectionScalarnertc.RtcSpatializerRoomProperty
reverbBrightnessnertc.RtcSpatializerRoomProperty
reverbGainnertc.RtcSpatializerRoomProperty
reverbTimenertc.RtcSpatializerRoomProperty
roomCapacitynertc.RtcSpatializerRoomProperty