NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.RtcReverbParam 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.RtcReverbParam,包括所有继承而来的类成员

dampingnertc.RtcReverbParam
decayTimenertc.RtcReverbParam
dryGainnertc.RtcReverbParam
preDelaynertc.RtcReverbParam
roomSizenertc.RtcReverbParam
wetGainnertc.RtcReverbParam