NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.RtcAudioRecordingConfiguration 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.RtcAudioRecordingConfiguration,包括所有继承而来的类成员

cycleTimenertc.RtcAudioRecordingConfiguration
filePathnertc.RtcAudioRecordingConfiguration
positionnertc.RtcAudioRecordingConfiguration
qualitynertc.RtcAudioRecordingConfiguration
sampleRatenertc.RtcAudioRecordingConfiguration