NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.RtcAudioEncodedFrame 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.RtcAudioEncodedFrame,包括所有继承而来的类成员

channelsnertc.RtcAudioEncodedFrame
datanertc.RtcAudioEncodedFrame
encodedLengthnertc.RtcAudioEncodedFrame
encodedTimestampnertc.RtcAudioEncodedFrame
payloadTypenertc.RtcAudioEncodedFrame
rmsLevelnertc.RtcAudioEncodedFrame
sampleRatenertc.RtcAudioEncodedFrame
samplesPerchannelnertc.RtcAudioEncodedFrame
timestampnertc.RtcAudioEncodedFrame