NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.IVideoFrameCallback接口 参考
类 nertc.IVideoFrameCallback 继承关系图:
nertc.IVideoFrameRawDataCallback

详细描述

视频数据回调基类


该接口的文档由以下文件生成: