NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.IMediaStatsObserver 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.IMediaStatsObserver,包括所有继承而来的类成员

OnLocalAudioStats(object channelOrEngine, RtcAudioSendStats stats)nertc.IMediaStatsObserver
OnLocalVideoStats(object channelOrEngine, RtcVideoSendStats stats)nertc.IMediaStatsObserver
OnNetworkQuality(object channelOrEngine, RtcNetworkQualityInfo[] infos)nertc.IMediaStatsObserver
OnRemoteAudioStats(object channelOrEngine, RtcAudioRecvStats[] stats)nertc.IMediaStatsObserver
OnRemoteVideoStats(object channelOrEngine, RtcVideoRecvStats[] stats)nertc.IMediaStatsObserver
OnRtcStats(object channelOrEngine, RtcStats stats)nertc.IMediaStatsObserver