NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.IAudioFrameObserver 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.IAudioFrameObserver,包括所有继承而来的类成员

OnAudioFrameDidRecord(RtcAudioFrame frame)nertc.IAudioFrameObserver
OnAudioFrameWillPlayback(RtcAudioFrame frame)nertc.IAudioFrameObserver
OnMixedAudioFrame(RtcAudioFrame frame)nertc.IAudioFrameObserver
OnPlaybackAudioFrameBeforeMixing(ulong userId, RtcAudioFrame frame, ulong cid)nertc.IAudioFrameObserver
OnSubstreamAudioFrameDidRecord(RtcAudioFrame frame)nertc.IAudioFrameObserver
OnSubstreamPlaybackAudioFrameBeforeMixing(ulong userId, RtcAudioFrame frame, ulong cid)nertc.IAudioFrameObserver