NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.RtcVideoEncodedFrame 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.RtcVideoEncodedFrame,包括所有继承而来的类成员

codecTypenertc.RtcVideoEncodedFrame
frameTypenertc.RtcVideoEncodedFrame
heightnertc.RtcVideoEncodedFrame
nalDatanertc.RtcVideoEncodedFrame
nalLengthsnertc.RtcVideoEncodedFrame
timestampnertc.RtcVideoEncodedFrame
widthnertc.RtcVideoEncodedFrame