NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
nertc.RtcScreenCaptureParameters 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 nertc.RtcScreenCaptureParameters,包括所有继承而来的类成员

bitratenertc.RtcScreenCaptureParameters
captureMouseCursornertc.RtcScreenCaptureParameters
degradationPreferencenertc.RtcScreenCaptureParameters
dimensionsnertc.RtcScreenCaptureParameters
excludedWindowListnertc.RtcScreenCaptureParameters
frameRatenertc.RtcScreenCaptureParameters
prefernertc.RtcScreenCaptureParameters
profilenertc.RtcScreenCaptureParameters
windowFocusnertc.RtcScreenCaptureParameters