NERtc Unity SDK V.5.4.124
载入中...
搜索中...
未找到
| 命名空间 | 枚举
PredecodeFrameObserver.cs 文件参考

struct  nertc.RtcPredecodeVideoInfo
 
struct  nertc.RtcPredecodeAudioInfo
 
struct  nertc.RtcPredecodeFrameInfo
 
interface  nertc.IPredecodeFrameObserver
 
class  nertc.RtcEngine
 

命名空间

namespace  nertc
 

枚举

enum  nertc.RtcPredecodeMediaType : int { nertc.kNERtcPreDecodeMediaTypeAudio = 0 , nertc.kNERtcPreDecodeMediaTypeVideo = 1 , nertc.kNERtcPreDecodeMediaTypeUnknown = 100 }