NERtc iOS SDK V5.6.25
载入中...
搜索中...
未找到
<NERtcEngineAudioFrameObserver> 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 <NERtcEngineAudioFrameObserver>,包括所有继承而来的类成员

onNERtcEngineAudioFrameDidRecord:<NERtcEngineAudioFrameObserver>
onNERtcEngineAudioFrameWillPlayback:<NERtcEngineAudioFrameObserver>
onNERtcEngineMixedAudioFrame:<NERtcEngineAudioFrameObserver>
onNERtcEnginePlaybackAudioFrameBeforeMixingWithUserID:frame:<NERtcEngineAudioFrameObserver>
onNERtcEnginePlaybackAudioFrameBeforeMixingWithUserID:frame:channelId:<NERtcEngineAudioFrameObserver>
onNERtcEnginePlaybackSubStreamAudioFrameBeforeMixingWithUserID:frame:channelId:<NERtcEngineAudioFrameObserver>
onNERtcEngineSubStreamAudioFrameDidRecord:<NERtcEngineAudioFrameObserver>