NERtc iOS SDK V5.6.20
载入中...
搜索中...
未找到
<NERtcChannelMediaStatsObserver> 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 <NERtcChannelMediaStatsObserver>,包括所有继承而来的类成员

onLocalAudioStat:<NERtcEngineMediaStatsObserver>
onLocalVideoStat:<NERtcEngineMediaStatsObserver>
onNetworkQuality:<NERtcEngineMediaStatsObserver>
onRemoteAudioStats:<NERtcEngineMediaStatsObserver>
onRemoteVideoStats:<NERtcEngineMediaStatsObserver>
onRtcStats:<NERtcEngineMediaStatsObserver>