NERtc iOS SDK V5.6.20
载入中...
搜索中...
未找到
NERtcVideoEncodeConfiguration 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 NERtcVideoEncodeConfiguration,包括所有继承而来的类成员

bitrateNERtcBaseVideoEncodeConfiguration
cropModeNERtcVideoEncodeConfiguration
degradationPreferenceNERtcVideoEncodeConfiguration
frameRateNERtcBaseVideoEncodeConfiguration
heightNERtcVideoEncodeConfiguration
maxProfileNERtcBaseVideoEncodeConfiguration
minBitrateNERtcBaseVideoEncodeConfiguration
minFrameRateNERtcBaseVideoEncodeConfiguration
mirrorModeNERtcVideoEncodeConfiguration
orientationModeNERtcVideoEncodeConfiguration
widthNERtcVideoEncodeConfiguration