NERtc iOS SDK V5.6.20
载入中...
搜索中...
未找到
NERtcReverbParam 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 NERtcReverbParam,包括所有继承而来的类成员

dampingNERtcReverbParam
decayTimeNERtcReverbParam
dryGainNERtcReverbParam
preDelayNERtcReverbParam
roomSizeNERtcReverbParam
wetGainNERtcReverbParam