NERtc iOS SDK V5.6.25
载入中...
搜索中...
未找到
NERtcBaseVideoEncodeConfiguration 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 NERtcBaseVideoEncodeConfiguration,包括所有继承而来的类成员

bitrateNERtcBaseVideoEncodeConfiguration
frameRateNERtcBaseVideoEncodeConfiguration
maxProfileNERtcBaseVideoEncodeConfiguration
minBitrateNERtcBaseVideoEncodeConfiguration
minFrameRateNERtcBaseVideoEncodeConfiguration