NERtc iOS SDK V5.6.25
载入中...
搜索中...
未找到
NERtcAudioEncodedFrame 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 NERtcAudioEncodedFrame,包括所有继承而来的类成员

channelsNERtcAudioEncodedFrame
dataNERtcAudioEncodedFrame
encodedLenNERtcAudioEncodedFrame
encodedTimestampNERtcAudioEncodedFrame
payloadTypeNERtcAudioEncodedFrame
rmsLevelNERtcAudioEncodedFrame
sampleRateNERtcAudioEncodedFrame
samplesPerChannelNERtcAudioEncodedFrame
timeStampUsNERtcAudioEncodedFrame