NERtc Android SDK  V4.6.420
Public 属性 | 所有成员列表
com.netease.lava.nertc.sdk.video.NERtcCameraCaptureConfig.NERtcCaptureExtraRotation 枚举类型参考

Public 属性

 CAPTURE_EXTRA_ROTATION_DEFAULT
 
 CAPTURE_EXTRA_ROTATION_CLOCKWISE_90
 
 CAPTURE_EXTRA_ROTATION_180
 
 CAPTURE_EXTRA_ROTATION_ANTICLOCKWISE_90
 

详细描述

摄像头额外旋转信息。

类成员变量说明

◆ CAPTURE_EXTRA_ROTATION_180

com.netease.lava.nertc.sdk.video.NERtcCameraCaptureConfig.NERtcCaptureExtraRotation.CAPTURE_EXTRA_ROTATION_180

在系统旋转信息的基础上,额外旋转180度。

◆ CAPTURE_EXTRA_ROTATION_ANTICLOCKWISE_90

com.netease.lava.nertc.sdk.video.NERtcCameraCaptureConfig.NERtcCaptureExtraRotation.CAPTURE_EXTRA_ROTATION_ANTICLOCKWISE_90

在系统旋转信息的基础上,额外逆时针旋转90度。

◆ CAPTURE_EXTRA_ROTATION_CLOCKWISE_90

com.netease.lava.nertc.sdk.video.NERtcCameraCaptureConfig.NERtcCaptureExtraRotation.CAPTURE_EXTRA_ROTATION_CLOCKWISE_90

在系统旋转信息的基础上,额外顺时针旋转90度。

◆ CAPTURE_EXTRA_ROTATION_DEFAULT

com.netease.lava.nertc.sdk.video.NERtcCameraCaptureConfig.NERtcCaptureExtraRotation.CAPTURE_EXTRA_ROTATION_DEFAULT

(默认)没有额外的旋转信息,直接使用系统旋转参数处理。


枚举说明文档从下列文件生成: