NERtc Android SDK V5.6.25
载入中...
搜索中...
未找到
com.netease.lava.nertc.sdk.encryption.NERtcEncryptionConfig 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 com.netease.lava.nertc.sdk.encryption.NERtcEncryptionConfig,包括所有继承而来的类成员

keycom.netease.lava.nertc.sdk.encryption.NERtcEncryptionConfig
modecom.netease.lava.nertc.sdk.encryption.NERtcEncryptionConfig
NERtcEncryptionConfig(EncryptionMode mode, String key, NERtcPacketObserver observer)com.netease.lava.nertc.sdk.encryption.NERtcEncryptionConfig
observercom.netease.lava.nertc.sdk.encryption.NERtcEncryptionConfig