sendTypingEvent method

Future<NIMResult<QChatSendTypingEventResult>> sendTypingEvent(
  1. QChatSendTypingEventParam param
)

发送消息正在输入事件 接收方需要调用订阅指定频道事件订阅正在输入事件后后才能就可以收到指定频道的正在输入事件

Implementation

Future<NIMResult<QChatSendTypingEventResult>> sendTypingEvent(
    QChatSendTypingEventParam param) {
  return _platform.sendTypingEvent(param);
}