negoKeyEncaKeyVersion property

int? negoKeyEncaKeyVersion
final

"交换密钥"协议加密算法密钥版本 version 自定义时则必填

Implementation

final int? negoKeyEncaKeyVersion;