negoKeyEncaKeyPartb property

String? negoKeyEncaKeyPartb
final

"交换密钥"协议加密算法密钥 part B 自定义时则必填 BigNumHex string 不含0x RSA: EXP, SM2: Y

Implementation

final String? negoKeyEncaKeyPartb;