NIM PC Cross Platform SDK
载入中...
搜索中...
未找到
NIMQChatServerDeleteParam 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 NIMQChatServerDeleteParam,包括所有继承而来的类成员

cbNIMQChatServerDeleteParam
server_idNIMQChatServerDeleteParam
user_dataNIMQChatServerDeleteParam