NIM PC Cross Platform SDK
载入中...
搜索中...
未找到
NIMQChatInviteInfoData 成员列表

成员的完整列表,这些成员属于 NIMQChatInviteInfoData,包括所有继承而来的类成员

invite_postscriptNIMQChatInviteInfoData
invite_user_infosNIMQChatInviteInfoData
invite_user_infos_countNIMQChatInviteInfoData